Шта је SHARE?

 О „SHARE“ ПРОЈЕКТУ

Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (у даљем тексту “SHARE”)

Oво је зajeднички прojeкaт  Зaвoд зaврeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Цeнтар зa oбрaзoвнe пoлитикe и   УНИЦEФ.
Пројекат је препознат као пројекат од националног значаја и сви ми као учесници овог пројекта можемо да се поносимо што учествујемо у креирању бољег образовно-васпитног рада.
За  учешће у првом кругу овог  пројекта путем јавног позива изабрано је 10 школа које су на основу резултата спољашњег вредновања оствариле потребан квалитет рада тзв. 3П школе  и 10 школа које на основу резултата спољашњег вредновања нису оствариле потребан квалитет рада тзв. Share школе. У другом кругу изабрано је нових  10 Share школа и 70 саветника-спољних сарадника из школа учесница првог круга. 
Oпшти циљ прojeктa је  Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. 
Пројектом је предвиђено да се повежу школе са добром праксом и школе у којима постоји значајан простор за унапређивање рада. У оквиру овог пројекта школе ће се повезивати кроз механизам хоризонталног учења и заједно радити на унапређивању квалитета рада, најпре у области наставе и учења. Овај процес биће  вођен  и  подржан од  стране посебно изабраних и обучених  ментора/ саветника- спољних сарадника . 

Нема коментара:

Постави коментар